• Dnes je: 19. 6. 2018

Obchodní a servisní podmínky

1. Platnost – tyto všeobecné smluvní podmínky platí mezi servisem výpočetní techniky ve společnosti Jiří Müller (OpravaPocitacu.cz), IČ 71828958 (dále jen servis) a zákazníkem (dále jen zákazník). Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti servisu a zákazníka.

2. Objednávka – možnosti podání objednávky:
- telefonicky nebo SMS na tel. čísle +420 737 834 430
- využitím kontaktního formuláře na www.OpravaPocitacu.cz
- využitím svozového formuláře na www.OpravaPocitacu.cz
- emailem – objednávku můžete poslat na email Jiří Müller | OpravaPocitacu.cz
- osobně v místě provozovny servisu, což je OpravaPocitacu.cz, Kobylákova 12, Praha 10.

3. Objednávka a uzavření smlouvy
Veškeré podané objednávky některým z výše uvedených způsobů jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito smluvními podmínkami, ochranou osobních údajů a že s nimi souhlasí.

4. Práva a povinnosti servisu
Při převzetí zařízení servisem musí technik zákazníkovi předat řádně vyplněný zakázkový list. Servis má právo dle obchodního zákoníku navýšit cenu až o 10% z odhadu bez povinnosti informovat zákazníka předem. Případné navýšení ceny o více jak 10% je servis předem povinen konzultovat se zákazníkem. Při výměně dílů servis staré komponenty (díly) ekologicky likviduje - pokud si zákazník přeje staré komponenty ponechat, pak musí informovat technika při vyplňování předávacího protokolu, kam technik tuto informaci zapíše.

5. Práva a povinnosti zákazníka
Zákazník je povinen nadiktovat pravdivé údaje v předávacím protokolu. Předávací protokol je zákazník povinen uschovat a při přebírání zařízení zpět je povinen jej odevzdat technikovi. Při ztrátě předávacího protokolu je účtována smluvní pokuta ve výši 500,- vč. DPH. Zákazník je povinen vyzvednout zakázku nejpozději do 1 měsíce po termínu dohotovení, je-li zakázka provedena později, do 1 měsíce po vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění ve výši 20,- vč. DPH/den. Nevyzvedne-li zákazník zakázku ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má servisní organizace právo na její odprodej dle § 656 Občanského zákoníku.

6. Platební podmínky
V současné době je možné platit dvěma způsoby. Hotově při předání zařízení, nebo platbou převodem na náš účet - 107-3590900247 / 0100 (zařízení je předáno po přijetí platby na náš účet).

7. Cena
Ceny za služby servisu se řídí platným ceníkem, který je na webu www.OpravaPocitacu.cz. Účtuje se dle jednotlivých servisních úkonů. Odhadní cena opravy je zákazníkovi předem zaslána textovou zprávou, mailem nebo je kontaktován telefonicky a hovor nahrán pouze pro interní potřebu servisu. Při servisu více zařízení se úkonová sazba účtuje u každého zařízení zvlášť - stejně tak i jednorázové poplatky. Ceny jednotlivých servisních zásahů se mohou lišit v závislosti na množství a druhu poruch.

8. Popis služeb
- reinstalace operačního systému obsahuje: Reinstalace systému bez zálohy souborů, instalaci ovladačů zařízení, kompletního nastavení a instalaci základního SW (Antivir, kodeky, PDF reader, alternativní prohlížeč, atd) k reinstalaci je možné objednat i zálohu a následné obnovení dat. Při reinstalaci budou nainstalována pouze ta zařízení, které jsou k PC v tu chvíli připojená (např. pokud probíhá reinstalace na naší pobočce, tak zařízení, která má zákazník doma - tiskárna, fotoaparát, scanner atd.) nebudou nainstalována a zákazník si je později musí doinstalovat sám. Stejně tak jako využívaný software, který předem nedodal. Pokud zákazník vlastní SW dodá v průběhu nebo po dokončení servisu, bude účtován jednorázový poplatek 500,- za jeho doinstalaci. Pod pojmem „(pře)instalace operačního systému“ rozumíme pouze práci instalace, nikoliv dodání operačního systému. Při instalaci se do počítače zákazníka instalují výhradně programy označené jako Freeware či Trialware, nebo legální programy na které má zákazník oprávnění a je držitelem platné licence.

- záloha dat obsahuje zálohu souborů všech uživatelů zařízení (hudba, video, obrázky, dokumenty), neurčí-li si zákazník jinak. Záloha naopak neobsahuje zálohu nainstalovaného SW a nastavení, či emailů - ty je možno zálohovat na výslovné přání zákazníka.

- čištění PC zahrnuje vyčištění vnitřních částí zařízení od prachu (chladič procesoru, grafické karty, napájecího zdroje a case a všech jeho částí. (Čištění nezahrnuje důkladné čištění zevnějšku skříně)

- základní čištění notebooku zahrnuje vyčištění chladiče, či chladičů notebooku od prachu a nečistot, přapastování a výměnu teplovodivých podložek. (Čištění nezahrnuje důkladné čištění zevnějšku notebooku)

- odvirování zahrnuje odstranění všech infekcí ze zařízení, která se servisu podaří nalézt. Žádný antivir, ani postup při hledání virů není 100%, šance na odstranění všech virů se zvyšuje s použitím více metod a více programů pro odstranění virů, bohužel se tím ale zvyšuje i potřebný čas pro odvirování a tím i cena. Pokud zákazník požaduje odstranění konkrétního viru a s ním spojeného nežádoucího chování se zařízení, servis se tento vir zavazuje 100% odstranit.

- obnova dat - zajišťujeme pouze obnovu dat ze SW poškozených médií, či částečně HW poškozených médií, které ale stále PC je schopno detekovat. Standardně obnovujeme pouze dokumenty a multimediální soubory (obrázky, hudbu a videa) Pokud chce zákazník obnovit i jiná data, musí to výslovně uvést. V případě většího poškození média přeposíláme toto médium do společnosti DATAHELP s.r.o. a v tomto případě se servis dále řídí dle smluvních podmínek této společnosti.

Servis express - Servisem express se rozumí servis, kdy je zařízení opravené do 24 hodin (do kterých se nepočítá samotná doba servisu popř. doba, dokud do servisu není dodán náhradní díl(y) - tzn. pokud zařízení servis převezme v poledne a následující den je ve 14:00 připraveno k vyzvednutí a samotný servis trval 3 hodiny - tak se stále jedná o servis expres. To samé platí v případě, pokud servis přebere zařízení např. v pondělí v poledne, náhradní díl potřebný k opravě dorazí ve středu dopoledne v 10 hodin - od této doby znovu běží lhůta 24 hodin + doba práce.

Vyměněné díly servis ekologicky likviduje, neurčí-li zákazník při vyplňování protokolu jinak. (viz. bod 4.)

Rychlá diagnostika - zrychlená diagnostika závady, která je časově méně náročná, ale nemusí vždy odhalit všechny chyby. Při rychlé diagnostice servis neručí za odhalení všech závad.

Diagnostika - na rozdíl od rychlé diagnostiky by se zde měly projevit všechny možné problémy, krom těch, které se z povahy věci projevují jen někdy a při konkrétních podmínkách (za jejich odhalení servis neručí, pokud zákazník neuvede konkrétní podmínky v předávacím protokolu)

Podružná / prvotní diagnostikou nezjištěná závada

Diagnostika určuje vadu výrobku se značnou mírou přesnosti, nelze však vyloučit výskyt vady další zjištěné při provádění samotné opravy zboží. Má-li zjištění takové vady vliv na dohodnutou předběžnou cenu, servis se zavazuje oznámit je zákazníkovi bez zbytečného odkladu.

Servis neodpovídá při provedené diagnostice, ať již následně došlo k uzavření smlouvy o dílo (o opravě věci) za závady zboží nezpůsobené diagnostickým zásahem, ať již jde o vady vzniklé běžným opotřebením nebo dřívějším užíváním věci, jejím balením a dopravou do servisu atp. Na takové vady servis zákazníka upozorňuje tehdy, mají-li vliv na zvolený způsob opravy, její cenu a funkčnost výrobku po provedené opravě nebo vliv na sdělení pokynu zákazníka k opravě.

Servis u zákazníka - Technik má právo požadovat při příjezdu (před započetím práce) na servisní místo (určené zákazníkem) zálohu ve výši ceny výjezdu + první hodiny práce a dále za každou další započatou hodinu. Zákazník je vždy povinen zaplatit a to i pokud se nepodaří problém vyřešit na místě (např. z technických důvodů.)

Data v zařízení - Zákazník je povinen, odpovídá-li to povaze zboží, provést veškeré zálohování dat a případné zabezpečení citlivých údajů. Servis neodpovídá za data (jejich ztrátu) ponechaná v médiích určených k opravě. Zabezpečí však, aby taková data, pokud mu pro povahu prováděné činnosti vešla ve známost, zůstala v důvěrnosti a ochraně před zneužitím ze strany třetích osob.

9. Stav zařízení při přebírání - Stavem zařízení se rozumí jeho funkčnost a stav, neprokáže-li zákazník funkčnost zařízení při přebírání, servis uvede zařízení jako nefunkční. Pokud není zařízení zcela nové, servis do protokolu zapíše "běžné opotřebení", to jest opotřebení vzniklé běžným používáním výrobku (škrábance, rýhy, zašpiněná místa, místa s opotřebeným lakem, ulomené plastové části atd.)

10. Poplatky za přebírání zařízení a další příplatky

Při přebírání zařízení mimo čas 9 - 18h, mimo pracovní dny nebo jak uvádí provozní doba servisu se účtuje + 400,- vč. DPH.

Přebírání zařízení při výjezdu - vždy zdarma.

Pokud je na zařízení nainstalován jiný OS než MS Windows + 500,- vč. DPH ke každé akci.

Pokud je na zařízení nainstalován systém (či SW, ve kterém musí technik pracovat) v jiném jazyce než: čeština, slovenština, angličtina + 500,- vč. DPH ke každé akci.

Při servisu více zařízení se servisní sazba účtuje u každého zařízení zvlášť - stejně tak i jednorázové poplatky.

11. Reklamace

Reklamace přijímáme pouze po předešlé telefonické domluvě a to výhradně v pracovní dny mezi 9 až 15 hodinou. Servis musí reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího přijetí.

12. Platnost všeobecných smluvních podmínek aktuální platné podmínky jsou vždy dostupné na: www.OpravaPocitacu.cz

Servis má právo kdykoli tyto smluvní podmínky změnit

Zákazník souhlasí veškerými možnými způsoby uzavřením smlouvy (viz. bod 2) s aktuálními smluvními podmínkami

13. Zpracování dat a ochrana osobních údajů zákazníků

13a. Potvrzením objednávky Zákazník souhlasí se shromažďováním a případným zpracováním osobních údajů (jméno, adresa, telefon, emailové spojení) ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je zákazníkem udělen na dobu neurčitou a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

13b.Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

13c.Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků servisu nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení objednávky.

13d.Zákazník souhlasí s tím, že mu ze strany servisu mohou být na e-mail zadaný při objednávce zasílány informace charakteru obchodního sdělení.

13e.Zákazník souhlasí s tím, že po dobu pohybu na stránkách servisu je jeho pohyb na stránkách dočasně zaznamenám pouze pro interní potřebu za cílem zlepšení prostředí systému, přehlednosti a funkcionality.

Tyto smluvní podmínky platí od 13. 8. 2013. Poslední aktualizace 11. 02. 2018